Uganda

flag_zambia

Officiellt namn:  Republic of Uganda/ Republiken Uganda
Yta:  241 139 km²
Huvudstad:  Kampala
Antal invånare:  33 796 461 (2010)
Statsskick:  republik, enhetsstat
Medellivslängd:  53 (2011)

Vårt arbete

I Uganda samarbetar Barnfonden med ChildFund som har funnits i landet sedan 1980. I dagsläget stödjer faddrar genom ChildFund ca 30 000 barn och deras familjer. ChildFund är en politiskt och religiöst obunden organisation som ger stöd till familjer oavsett deras trosuppfattning.

I alla länder där Barnfonden arbetar ligger fokus på insatser inom utbildning och hälsa. Det startas också olika projekt för att öka familjernas inkomst. Hur programmen är upplagda varierar från land till land och från projekt till projekt eftersom arbetet anpassas efter lokala förhållanden och efter familjernas egna önskemål. I fältarbetet eftersträvas en hållbar utveckling och hjälp till självhjälp. Familjerna är därför själva mycket delaktiga i arbetet.

I norra Uganda bistår ChildFund flyktingar med mat och förnödenheter i flyktinglägren. Speciellt barnen är drabbade i den här konflikten eftersom LRA har satt just kidnappningar av barn i system. Detta har lett till att många barn inte vågar sova hemma. Istället får de gå långa sträckor och sova i bevakade läger, eller i skolbyggnader som fungerar som natthärbärgen.

 

 

I områden där det inte tidigare fanns skolbyggnader har ChildFund byggt upp provisoriska klassrum. Barnen får också extra hjälp med läxläsning för att klara av skolan. Utbildningssatsningen är speciellt riktad mot flickor och kvinnor för att stärka deras ställning.

Trots att kvinnor är relativt väl representerade inom politiken finns stora problem. Ett av problemen är att kvinnor inte har arvsrätt. ChildFund arbetar för att ändra dessa traditioner och ge kvinnor möjlighet att påverka sin egen framtid.

ChildFund arbetar med ett stödprogram för familjer med aids-drabbade familjemedlemmar. Vid hembesök får familjerna lära sig hur man bäst tar hand om sjuka, och barnen får det stöd de behöver.

Levnadsförhållanden

Uganda var ett av de länder i Afrika som var först med att erkänna aids-epidemin och tog krafttag för att stoppa spridningen. Från att ha varit ett av de värst aidsdrabbade länderna i början av 1990-talet, då nästan en tredjedel av befolkningen bar smittan, är antalet smittade nu nere i 6 %.

Skolorna är avgiftsfria, men barnen måste betala för böcker m.m. Många barn måste hjälpa till hemma eller arbeta och får därför inte tid att gå i skola. Skolgång är inte obligatoriskt i Uganda, och bara en åttondel av eleverna fortsätter till högstadiet.Utanför de större städerna är det svårt att få tillgång till sjukvård. Det sociala skyddsnätet är dåligt utbyggt och släkten förväntas ta hand om sjuka släktingar.

I norra Uganda pågår sedan många år en blodig konflikt mellan Ugandas regeringsstyrkor och rebellgruppen LRA, Lord Resistance Army. Rebellerna har attackerat civilbefolkningen och för bort barn som tränats till barnsoldater eller hållits som sexslavar. För att skydda sig mot attacker är många ugandier på flykt inom sitt eget land. De bor i flyktingläger där de får mat och skydd. Även om konflikten trappats ner och många flyttat tillbaka till sina hem har ingen uppgörelse kunnat uppnås.

Befolkning och språk

Uganda är ett tättbefolkat land med runt 40 olika befolkningsgrupper. De flesta bor  på landsbygden och i de bördiga områdena runt Victoriasjöns strand. På grund av konflikten i norra Uganda beräknades som mest 1,6 miljoner ugandier vara på flykt inom landet under 2004. Många har börjat återvända till sina hembyar, och återuppbyggnaden kommer att kräva stora resurser.

Engelska är officiellt språk, men talas bara av en bråkdel av befolkningen. Bantuspråket luganda talas och förstås av ungefär en tredjedel av befolkningen. Resten av befolkningen talar olika lokala språk. Det finns nästan lika många olika språk som befolkningsgrupper.

Kultur och religion

Den muntliga berättartraditionen är stark och har utvecklats till teater som numera är en blomstrande och populär rörelse. Teatern används både som konstform och för att utbilda i viktiga frågor. Offentliga videovisningar är också mycket populära.

Mer än hälften av befolkningen är kristna, och en tredjedel är anhängare av traditionella afrikanska religioner. Det finns grupper av muslimer främst i norr. På vissa håll har väckelserörelser växt fram. Bland annat har rebellrörelsen LRA sin grund i en sådan rörelse.

Geografi och klimat

ugandaUganda har en jäm temperatur runt 20-25 grader. Detta är något lägre än de andra länderna runt ekvatorn och beror på den höga höjden. Landet ligger på den östafrikanska högplatån som är ca 1000 meter över havet. Det finns två regnperioder som oftast är pålitliga, så landet drabbas sällan av torka. En stor del av ytan består av insjöar. Den största är Victoriasjön.

På bergssluttningarna runt högplatån växer regnskog som dock hotas av avverkning i takt med befolkningsökningen och att jordbruket breder ut sig. Uganda har ett rikt djurliv och stora områden är skyddade nationalparker. Bland annat Bwindi nationalpark där utrotningshotade bergsgorillor lever.

Historia

Området för dagens Uganda var bebott av olika folk redan på 400-talet f. Kr. I söder fanns närmast feodala kungadömen och i norr fanns klaner som styrdes av ett råd eller en hövding. Dessa skillnader kom att användas och förstärkas av kolonialmakten Storbritannien. Uganda koloniserades i slutet av 1800-talet. Britterna behandlade jordbruksfolken i söder relativt väl, medan folken i norr mest sågs som en arbetskraftsreserv. Bagandafolket från söder administrerade kolonin åt britterna vilket gjorde att utländska medborgare inte tilläts köpa mark i Uganda. Alltså finns inga stora gårdar ägda av europeiska nybyggare, som till exempel i grannlandet Kenya. Denna tidiga uppdelning mellan folkslagen i norr och söder kan mycket väl vara grunden till de motsättningar som än idag gör det svårt att skapa fred och enighet i Uganda.

Uganda blev självständigt 1962 och fick en federal författning med en president utan politisk makt som statsöverhuvud. Under åren efter självständigheten präglades Ugandas politiska arena av kupper och regeringsbyten, och ständiga blodiga strider mellan olika arméer.

Ekonomi

Uganda har, med sin bördiga jord, bra förutsättningar för en stark ekonomi. Så var också fallet fram till 1960-talet då Uganda var ett av Afrikas rikaste länder. Under Idi Amins tid ruinerades detta och med de ständiga gerillakrigen har välståndet varit svårt att återbygga. Den ugandiska staten har stora skulder, men var ett av de första länderna som fick skulder avskrivna på Världsbankens initiativ.

Den viktigaste försörjningen är jordbruk för egen konsumtion. Många jobb finns också inom den informella sektorn. Administrationen inom den offentliga sektorn har minskats vilket inneburit att många jobb försvunnit.


Anmäl dig här:

Jag vill bli
Speciella önskemål
Mina personuppgifter
Ange ditt personnummer här
(för skattereduktion)
Jag är

Vill du bli fadder till mer än ett barn eller ha hjälp med din anmälan? Kontakta Barnfonden på 040- 12 18 85 eller mejla info@barnfonden.se

Barnfonden behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Läs om PuL.

* Du har rätt till skatteavdrag med 25 %. Gåvorna måste vara minst 200 kr per gång och minst 2 000 kr per år. Du måste vara över 18 år och betala skatt i Sverige. Läs mer