Akut hungersnöd i Östafrika

FN kallar den eskalerade svältkatastrofen i stora delar av Afrika för den värsta humanitära krisen sen 1945. 20 miljoner människor riskerar att drabbas av svält, 1,4 miljoner barn riskerar att dö redan i år. Radiohjälpen skriver att över 70 miljoner människor i 45 länder kommer att vara i akut behov av matbistånd under året. Afrika behöver omfattande stöd här och nu.

 

 

Allt stöd är värdefullt

Varenda krona är värdefull i den här akuta situationen. Vi tar tacksamt emot alla bidrag, oavsett storlek. Swisha ditt katastrofbidrag till 123 539 4069 eller ge en gåva här.

 

Ge barnen långsiktigt stöd

Du kan också välja att stödja vårt viktiga arbete genom att bli fadder. Barnfonden arbetar alltid långsiktigt med att ge barn de bästa förutsättningarna för att kunna växa upp starka och trygga. Som fadder är du med och bidrar till verklig varaktig förändring. Ditt månadsstöd gör att vi bland annat kan bygga skolor, borra brunnar, utbilda lärare och förändra attityder till könsstympning och barnäktenskap hos de vuxna.

Fadderbidraget går till hela området där ditt fadderbarn bor och insatserna gör bland annat att människorna kan vara bättre rustade inför olika typer av klimatpåverkan som till exempel torka och översvämningar.

Så här arbetar vi med vatten

Det allra viktigaste just nu är att se till att behövande barn och familjer får tillgång till vatten och näring. Arbetet handlar om att avgöra vem som lider brist på vätska och näring och om att se till att hjälpen når fram snabbt och effektivt. Vi delar ut mat till barn i förskolor och skolor. Vi ger kontantstöd till gravida och ammande kvinnor, så att de kan köpa vatten trots snabbt stigande priser. Vi ger vattenreningstabletter till skolor och familjer och köper in bränsle för att man ska kunna driva vattenreservsgeneratorer.  Vi ger ekonomiskt stöd för att man ska kunna transportera vatten i lastbilar över längre avstånd.

Trygghet för barn

Som i alla våra insatser i katastrofområden är barnens trygghet högt prioriterad. Forskning och erfarenhet visar att katastrofer blir mindre av ett långsiktigt trauma ju snabbare barn kan få en trygg plats och en vardag trots katastrofen som pågår omkring dem. Vi ordnar barnvänliga platser där barn kan få en vardag när exempelvis deras skola stängt på grund av katastrofen. I Etiopien är i dagsläget hundratals skolor stängda på grund av torkan. Vi arbetar också i alla delar av lokalsamhället (familjer, myndigheter, polis, lärare, social- och hälsoarbetare med flera) med att sprida kunskap om barns trygghet och hur sådan kan uppnås.

 

Diarré är förenat med livsfara

En viktig del av katastrofinsatsen handlar om att intensifiera arbetet med att sprida information och kunskap om vikten av god hygien. Bristen på rent vatten gör att bakterier snabbt sprider sig och ger upphov till olika typer av sjukdomar, till exempel diarré, som förvärrar situationen. När det råder brist på dricksvatten är diarré ett livshotande tillstånd.

 

Fokus på barn, gravida och ammande kvinnor

Insatserna fokuserar framförallt på små barn samt gravida och ammande kvinnor. Det är de som generellt är mest utsatta när katastrofer inträffar. De är dessutom sämst rustade för att klara undernäring, även under kortare perioder. I det vanliga arbetet i våra programområden är uppföljning av hälsa en viktig del. Denna uppföljning intensifieras när katastrofer inträffar.

 

Vi hänger med när behoven förändras

Vi arbetar i lokalsamhället, i förskolor och skolor och i nära samarbete med lokala myndigheter. Därför har vi en väldigt bra inblick i vilka behoven är och vi kan snabbt agera när behoven förändras.

 

Fem snabba om Barnfonden

  • Vi har jobbat för att ge barn möjlighet till en bättre framtid sedan år 1991.
  • I Sverige stödjer över 23 000 faddrar vårt arbete.
  • Vi arbetar med lokala samarbetspartners i mer än 25 länder.
  • Vi är en självständig del av det internationella nätverket ChildFund Alliance och tillsammans stödjer mer än 15 miljoner barn.
  • Vi arbetar framför allt med utbildning, hälsa och försörjning.  Allt vårt arbete har som mål att stärka barns rättigheter.

Vi finns kvar över tid

Barnfonden hjälper barn och familjer som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika. I varje område och land vi stödjer följer vi minst en generation, från barnsben till dess att de skaffat sig egen försörjning och eventuellt egna barn. Detta långsiktiga arbete gör det möjligt för oss att hjälpa barn från redan innan de föds till dess att de är vuxna och kan försörja sig själva.
För att familjer bättre ska kunna ta hand om sina barn och planera sin familjesituation arbetar vi intensivt med utbildning och stöd till blivande föräldrar. Vi arbetar lika mycket med flickor som med pojkar, men med vetskapen att flickors situation generellt sett är mer utsatt. Vi tycker dock att det är viktigt att se varje enskilt barn som en egen individ med samma rätt att få stöd i sin unika situation. Dessutom är pojkar i allra högsta grad en del av lösningen för att stärka också flickornas rättigheter.

 

Barnen är med och skapar förändring

Vi kämpar för att hjälpa barn och ungdomar att göra sina röster hörda.  Barn och ungdomar är viktiga pådrivare i förändringen och vi arbetar för att de ska få ta ansvar i frågor som rör dem och deras omgivning. Att stärka barn och ungdomars kapacitet att bidra till förändringar är oerhört viktigt.
När vi samtidigt arbetar med föräldrar, lärare och andra vuxna så att de låter barn och ungdomar komma till tals i frågor som gäller dem blir resultaten fantastiska. Många vuxna tycks häpna över hur mycket barn och ungdomar har att bidra med när de väl får chansen.

 

Miljön är förstås viktig

Vi tar största möjliga hänsyn till miljön i vårt arbete, både i Sverige och i verksamhetsländerna. Vi strävar i alla projekt efter att insatserna ska ha minsta möjliga negativa påverkan på miljön. I flera av våra projekt är målen dessutom tydligt miljöfokuserade, vi arbetar exempelvis för att hitta mer miljövänliga metoder för jordbruk eller vattenrening.
I flera av verksamhetsländerna drivs samarbeten med nationella universitet för att till exempel hitta mer effektiva grödor, metoder för malariabekämpning eller göra kartläggningar över hur barn påverkas av otrygga miljöer.

 

Det här måste vi också tänka på

Oavsett hur bra en utbildningsinsats är kan vi inte få fler barn att klara skolan om vi inte samtidigt arbetar för att deras föräldrar har råd att låta dem gå i skolan. Det är just därför som helhetsbilden är så viktig. Inte heller om barnen är undernärda, inte kan koncentrera sig, eller om de ständigt är sjuka på grund av vattenburna sjukdomar och malaria kommer de att fullfölja utbildningen med goda resultat.
Och vi vet att utbildning är en nyckelfaktor för utveckling, i synnerhet flickors utbildning. Vår erfarenhet är att allting hänger samman och för att skapa hållbar utveckling krävs därför långsiktiga insatser inom flera områden på samma gång.

 

Fokus på barnen vid katastrofer

Vid en katastrof gör vi tillsammans med våra lokala partners en snabb utvärdering av situationen, med särskilt fokus på barnens behov. Denna typ av utvärdering koordineras alltid med andra humanitära aktörer på plats. Utvärderingarna fokuserar på kritiska punkter som är viktiga för att se till att barn garanteras trygghet och skydd även i en miljö som drabbats av en katastrof.
Kritiska punkter är bland annat: tillgång till vatten och sanitet, mat och husrum, risk för sjukdom och dödsfall, undernäring, specifika behov för barns trygghet och skydd, antal skolor som påverkats och den lokala kapaciteten att svara på de identifierade behoven.

 

Till sist

Vår verkliga hjärtefråga är barns rätt till ett tryggt liv, utan våld, trakasserier och med möjlighet till skola och utbildning. Vi kallar oss gärna den lilla organisationen med det Stora Hjärtat och det är verkligen sant att ett starkt engagemang finns i allt vi gör.

 

Anmäl dig här:

Jag vill bli
Speciella önskemål
Mina personuppgifter

Vill du bli fadder till mer än ett barn eller ha hjälp med din anmälan? Kontakta Barnfonden på 040- 12 18 85 eller mejla info@barnfonden.se

Barnfonden behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Läs om PuL.

 

 

Oavsett hur du väljer att bidra så kan du vara helt säker på att ditt stöd används effektivt och för att förbättra situationen för barn och familjer som är extra utsatta på grund av torkan.

Om du vill veta mer om Barnfonden, hur vi arbetar, och hur vi använder våra givares stöd kan du läsa här.